Moo Shu

(w. White Rice)
56. Moo Shu Chicken
(w. 4 Pancakes)
8.95
57. Moo Shu Beef
(w. 4 Pancakes)
8.95
58. Moo Shu Shrimp
(w. 4 Pancakes)
8.95
59. Moo Shu Pork
(w. 4 Pancakes)
8.95
60. Moo Shu Vegetable
(4 Pancakes)
8.95